Oznámenie pre akcionárov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. v súvislosti s realizovanou výplatou plnenia zo zníženia základného imania

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31 392 318, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 811/B (ďalej len „Spoločnosť“), týmto oznamuje, že akcionárom Spoločnosti bolo dňa 15.12.2023 poukázané zo Spoločnosti plnenie zo zníženia základného imania v súlade s rozhodnutím Riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 02.06.2023.

Pri výplate plnenia zo zníženia základného imania už bola spoločnosťou SLOVINTEGRA, a.s. AKCIONÁROM – FYZICKÝM OSOBÁM – zrazená zrážková daň vo výške  7% v súlade s platnými daňovými predpismi.

Informácia pre akcionárov k výplate plnenia zo zníženia základného imania

Vážení akcionári,

spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. si vás dovoľuje informovať, že podľa uznesenia č. 3, schváleného riadnym valným zhromaždením dňa 02.06.2023, má byť plnenie zo zníženia základného imania vyplatené do 75 dní po splnení podmienok podľa § 215 ods. 5 Obchodného zákonníka v spojení s § 216 ods. 2 Obchodného zákonníka. Podmienka podľa § 216 ods. 2 Obchodného zákonníka (zápis zníženia základného imania do obchodného registra) už bola splnená, avšak ešte nie sú naplnené podmienky podľa § 215 ods. 5 Obchodného zákonníka (uplynutie lehôt pre veriteľov spoločnosti požadovať zabezpečenie svojich pohľadávok a v prípade uplatnenia práva veriteľov na poskytnutie zabezpečenia aj uzatvorenie dohody o spôsobe zabezpečenia pohľadávky medzi veriteľom a spoločnosťou). Až po splnení podmienok podľa § 215 ods. 5 Obchodného zákonníka začne plynúť lehota 75 dní na výplatu plnenia zo zníženia základného imania.

Vzhľadom na vyššie uvedené a za predpokladu bezproblémového procesu týkajúceho sa veriteľov spoločnosti možno očakávať výplatu plnenia zo zníženia základného imania v 2. polovici decembra 2023.

Výzva na výmenu akcií spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. pre akcionárov

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. si dovoľuje

VYZVAŤ

svojich akcionárov na výmenu doterajších akcií za akcie nové.

Výmena akcií sa uskutoční v období od

18. septembra 2023 do 10. novembra 2023.

Akcionár môže realizovať výmenu akcií osobne v sídle spoločnosti na adrese Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, budova Technopol (m.č. Petržalka), v zasadacej miestnosti na 16. nadzemnom podlaží (vstup cez recepciu budovy Technopol), a to v rámci vyššie stanoveného obdobia v nasledovných dňoch:

ad1)  v pracovných dňoch v čase:
  • Pondelok              od 10:00 hod. do 14:00 hod.
  • Streda                   od 10:00 hod. do 19:00 hod.  (okrem 1.11.2023)
  • Štvrtok                  od 10:00 hod. do 14:00 hod.
ad2) počas nasledujúcich víkendových dní:
  • dňa 30.09.2023 (sobota)    od 09:00 hod.  do 14:00 hod.
  • dňa 14.10.2023 (sobota)    od 09:00 hod. do 14:00 hod.
  • dňa 28.10.2023 (sobota)    od 09:00 hod. do 14:00 hod.

Prílohy:

 1. RVZ 2023_výzva na výmenu akcií_v akcionari
 2. Vymena akcii 2023_Plnomocenstvo na zastupovanie pri vymene akcie_akcionari_spoluvlastnici
 3. Vymena akcii 2023_Plnomocenstvo na zastupovanie pri vymene akcie
 4. Vymena akcii 2023_Prehlasenie o strate akcii
 5. Vymena akcii 2023_Ziadost o vydanie hromadnej akcie

Výplata dividend spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. v auguste 2020

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31 392 318, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 811/B (ďalej len „Spoločnosť“), týmto potvrdzuje, že akcionárom Spoločnosti bola dňa 05.08.2020 poukázaná dividenda, ktorá predstavuje „netto“ dividendu zo ziskov Spoločnosti vytvorených do 31.12.2003 a nerozdeleného zisku za rok 2018, vyplatenú Spoločnosťou v súlade s rozhodnutím Riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 29.07.2020.

Pri výplate dividendy už bola spoločnosťou SLOVINTEGRA, a.s. AKCIONÁROM – FYZICKÝM OSOBÁM – zrazená zrážková daň z dividendy vo výške  7% v súlade s platnými daňovými predpismi.

Oznam – doručenie daňových domicilov

Vážení akcionári,

spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. zvolala  Riadne valné zhromaždenie na deň 29.07.2020.

Súčasťou programu rokovania Riadneho valného zhromaždenia je aj návrh na výplatu dividend akcionárom spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.

Pre prípad schválenia výplaty dividend Riadnym valným zhromaždením vyzývame  akcionárov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., ktorí majú daňovú rezidenciu mimo Slovenskej republiky, o doručenie daňových domicilov vydaných príslušným správcom dane v príslušnom zdaňovacom období na adresu sídla spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. (Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava) najneskôr do 24.07.2020.

V opačnom prípade bude spoločnosťou SLOVINTEGRA, a.s. zrazená zrážková daň z dividendy vo výške  7%, v súlade s platnými daňovými predpismi v SR.

Oznámenie o konaní Riadneho Valného zhromaždenia SLOVINTEGRA, a.s. v súvislosti s pandémiou koronavírusu

„Vážení akcionári spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., predstavenstvo spoločnosti si Vás dovoľuje informovať, že vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie koronavírusu (COVID-19), sa termín konania Riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. v roku 2020, nebude konať v jarných mesiacoch (ako bývalo obvyklé).

O presnom termíne budete informovaní písomnou pozvánkou.“

Oznam o ponuke novo-vydaných akcií na predaj

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31 392 318, oznamuje, že v zmysle predstavenstvom schválených pravidiel predaja dostupných v sídle spoločnosti, ponúka na odkúpenie 4 novo-vydané akcie spoločnosti v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.200,- EUR, ktoré boli vydané za akcie spoločnosti vyhlásené za neplatné.

Za účelom poskytnutia ďalších informácií k odkúpeniu novo-vydaných akcií kontaktujte spoločnosť prostredníctvom e-mailu slovintegra@slovintegra.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 38 10 58 90.

Aktualizácia k 25.03.2020

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31 392 318, oznamuje, že v súlade so schválenými pravidlami predaja novovydaných akcií, nedošlo k odpredaju akcií v rámci  1. kola.

Vzhľadom na túto skutočnosť vyhlasuje 2. kolo predaja novovydaných akcií.

Za účelom poskytnutia ďalších informácií k odkúpeniu novo-vydaných akcií kontaktujte spoločnosť prostredníctvom e-mailu: slovintegra@slovintegra.sk  alebo telefonicky na čísle +421 2 38 10 58 90.

Aktualizácia k 29.04.2020

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. so sídlom Kutlíkova 17 , 851 02 Bratislava, IČO: 31 392 318,  oznamuje ukončenie odpredaja novovydaných akcií spoločnosti, vydaných v procese zneplatnenia nevymenených akcií.

Oznam

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31 392 318, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 811/B (ďalej len „Spoločnosť“), týmto oznamuje, že akcionárom Spoločnosti bola dňa 5.12.2018 realizovaná výplata, ktorá predstavuje „netto“ výplatu prostriedkov zo zníženia základného imania Spoločnosti v súlade s rozhodnutím Riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 22.06.2018.

Pri výplate prostriedkov zo zníženia základného imania už bola spoločnosťou SLOVINTEGRA, a.s. zrazená zrážková daň vo výške  7%, v súlade s platnými daňovými predpismi.

V Bratislave dňa 17.12.2018

Oznam – doručenie daňových domicilov

Vážení akcionári,

na základe rozhodnutia Riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 22.06.2018 bude akcionárom vyplatená časť zo zníženia základného imania spoločnosti a to s predpokladom výplaty v mesiaci DECEMBER 2018.

V tejto súvislosti Vás žiadame o doručenie daňových domicilov vydaných príslušným správcom dane v príslušnom zdaňovacom období a to v prípade, že máte daňovú rezidenciu mimo Slovenskej republiky a to najneskôr do konca októbra 2018, t.j. do 31.10.2018.

V opačnom prípade bude spoločnosťou SLOVINTEGRA, a.s. zrazená zrážková daň z tejto výplaty vo výške 7%, v súlade s platnými daňovými predpismi v SR.

Ďakujeme.

Výzva na výmenu akcií spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. pre akcionárov

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. si dovoľuje v y z v a ť  svojich akcionárov na výmenu doterajších akcií za akcie nové.

Výmena akcií sa uskutoční v období od 17. septembra 2018 do 26. októbra 2018.

Akcionár môže realizovať výmenu akcií osobne v sídle spoločnosti na adrese Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, budova Technopol, v zasadacej miestnosti na 16. nadzemnom podlaží (vstup cez recepciu budovy Technopol), a to v rámci vyššie stanoveného obdobia:

ad1)  v pracovných dňoch v čase:

Pondelok                                            od 09:00 hod. do 13:00 hod.

Streda                                                  od 12:00 hod. do 16:00 hod.

Štvrtok                                                 od 12:00 hod. do 19:00 hod.

ad2) počas nasledujúcich víkendových dní:

dňa 29.09.2018 (sobota)             od 09:00 hod. do 13:00 hod.

dňa 20.10.2018 (sobota)             od 09:00 hod. do 13:00 hod.

RVZ 2018_výzva na výmenu akcií

Vymena akcii 2018_Plnomocenstvo_akcionari_spoluvlastnici

Vymena akcii 2018_Plnomocenstvo_jeden akcionar

Vymena akcii 2018_prehlasenie strata akcii

Vymena akcii 2018_ziadost o vydanie hromadnej akcie

Oznámenie

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. informuje svojich akcionárov a partnerov, že v dňoch 7. a 8. júna (štvrtok a piatok) 2018 bude sekretariát spoločnosti zabezpečený len v čase od 10:00 do 15:00 a to z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov.

Ďakujeme za porozumenie.

Výplata dividend spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. v novembri 2017

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31 392 318, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 811/B (ďalej len „Spoločnosť“), týmto potvrdzuje, že akcionárom Spoločnosti bola dňa 6.11.2017 poukázaná dividenda, ktorá predstavuje „netto“ dividendu zo ziskov Spoločnosti vytvorených do 31.12.2003, vyplatených Spoločnosťou v súlade s rozhodnutím Riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 22.05.2017.

Pri výplate dividendy už bola spoločnosťou SLOVINTEGRA, a.s. AKCIONÁROM – FYZICKÝM OSOBÁM – zrazená zrážková daň z dividendy vo výške  7% v súlade s platnými daňovými predpismi.

Oznam – dividendy / domicil

Vážení akcionári,

na základe rozhodnutia Riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 22.05.2017 bude akcionárom vyplatená dividenda do konca mesiaca NOVEMBER 2017.

V tejto súvislosti Vás žiadame o doručenie daňových domicilov vydaných príslušným správcom dane v príslušnom zdaňovacom období a to v prípade, že máte daňovú rezidenciu mimo Slovenskej republiky a to najneskôr do konca októbra 2017, t.j. do 31.10.2017.

V opačnom prípade bude spoločnosťou SLOVINTEGRA, a.s. zrazená zrážková daň z dividendy vo výške  7%, v súlade s platnými daňovými predpismi v SR.

Ďakujeme.

Oznam pre akcionárov / ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN SLOVINTEGRA, a.s.

Bratislava 20.06.2017

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. informuje svojich akcionárov o zmene stránkových hodín počas dovolenkového obdobia.
Stránkové hodiny budú v tomto období a to splatnosťou od 1.7.2017  do 31.08.2017, zrušené.

Všetky požiadavky akcionárov budú riešené priebežne a individuálne na základe písomnej, telefonickej a / alebo e-mailovej žiadosti.
Kontaktujte nás, prosím, ideálne  formou emailu na: akcionari@slovintegra.sk.

Ďakujeme za porozumenie.

Oznámenie o zmene sídla spoločnosti

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s.; IČO: 31 392 318, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I – oddiel Sa vložka 811/B, so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava,  si Vás dovoľuje informovať o zmene adresy sídla spoločnosti k 26.5.2017

Nová adresa sídla spoločnosti je : Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

Ostatné identifikačné údaje ostávajú nezmenené.

Prosíme Vás, aby ste  novú adresu používali pri korešpondencii a fakturácii a to s platnosťou od 29.5.2017.

Oznam pre akcionárov o procese zlúčenia

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, IČO: 31 392 318, oznamuje svojim akcionárom, že v rámci prijatej stratégie postupného zlikvidňovania aktív bol zahájený proces zlúčenia 100% dcérskej spoločnosti SI Management Services, a.s., so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, IČO: 35 873 531 , do spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. Návrh zmluvy o zlúčení, vypracovaný dňa 26.10.2016, bol  dňa 27.10.2016 doručený na uloženie do zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, a to v súlade s ust. § 218a ods. 6 Obchodného zákonníka.

V súlade s ust. § 218c Obchodného zákonníka sú pre akcionárov spoločnosti k dispozícii k nahliadnutiu nasledujúce dokumenty:

a) návrh zmluvy o zlúčení spoločností,

b) účtovné závierky a správy podľa § 192 ods. 2 Obchodného zákonníka oboch spoločností podieľajúcich sa na zlúčení, 

c) priebežné účtovné závierky oboch spoločností podieľajúcich sa na zlúčení vyhotovené k 31.8.2016.

V prípade záujmu o osobné nahliadnutie do dokumentov nás prosím kontaktujte [email: akcionari@slovintegra.sk,  telefonický kontakt 02 / 38 10 58 90  (v pracovných dňoch v čase od 9:00  do 16:30)].

Každý akcionár spoločností podieľajúcich sa zlúčení má právo tiež vyžiadať si kópie vyššie uvedených dokumentov alebo ich častí, prípadne požadovať ich zaslanie na adresu ním uvedenú a spoločnosť je povinná akcionárovi tieto dokumenty bezplatne poskytnúť.

Oznam o ponuke novo-vydaných akcií na predaj

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, IČO: 31 392 318, oznamuje, že v zmysle pravidiel predaja dostupných v sídle spoločnosti ponúka na odkúpenie 2 novo-vydané akcie spoločnosti, ktoré boli vydané za akcie spoločnosti vyhlásené za neplatné. Tento oznam nie je, v maximálnej možnej miere dovolenej právnymi predpismi, verejnou ponukou cenných papierov.

V prípade potreby ďalších informácií k odkúpeniu Akcií, môžete uvedené konzultovať osobne v sídle Spoločnosti po dohodnutí si termínu a to telefonicky na telefónnom čísle 02/3230 2201 alebo prostredníctvom e-mail-u : slovintegra@slovintegra.sk

28.9.2016

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, IČO: 31 392 318,  oznamuje tretím osobám a  všetkým neúspešným záujemcom, že v súlade so schválenými pravidlami predaja novovydaných akcií došlo k úspešnému odpredaju oboch novovydaných akcií v rámci  1. kola predaja akcií . Vzhľadom na túto skutočnosť bol vyhlásený proces odpredaja novovydaných akcií ukončený.