Výplata dividend spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. v auguste 2020

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31 392 318, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 811/B (ďalej len „Spoločnosť“), týmto potvrdzuje, že akcionárom Spoločnosti bola dňa 05.08.2020 poukázaná dividenda, ktorá predstavuje „netto“ dividendu zo ziskov Spoločnosti vytvorených do 31.12.2003 a nerozdeleného zisku za rok 2018, vyplatenú Spoločnosťou v súlade s rozhodnutím Riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 29.07.2020.

Pri výplate dividendy už bola spoločnosťou SLOVINTEGRA, a.s. AKCIONÁROM – FYZICKÝM OSOBÁM – zrazená zrážková daň z dividendy vo výške  7% v súlade s platnými daňovými predpismi.