Oznam – doručenie daňových domicilov

Vážení akcionári,

spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. zvolala  Riadne valné zhromaždenie na deň 29.07.2020.

Súčasťou programu rokovania Riadneho valného zhromaždenia je aj návrh na výplatu dividend akcionárom spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.

Pre prípad schválenia výplaty dividend Riadnym valným zhromaždením vyzývame  akcionárov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., ktorí majú daňovú rezidenciu mimo Slovenskej republiky, o doručenie daňových domicilov vydaných príslušným správcom dane v príslušnom zdaňovacom období na adresu sídla spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. (Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava) najneskôr do 24.07.2020.

V opačnom prípade bude spoločnosťou SLOVINTEGRA, a.s. zrazená zrážková daň z dividendy vo výške  7%, v súlade s platnými daňovými predpismi v SR.