Oznámenie pre akcionárov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. v súvislosti s realizovanou výplatou plnenia zo zníženia základného imania

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31 392 318, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 811/B (ďalej len „Spoločnosť“), týmto oznamuje, že akcionárom Spoločnosti bolo dňa 15.12.2023 poukázané zo Spoločnosti plnenie zo zníženia základného imania v súlade s rozhodnutím Riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 02.06.2023.

Pri výplate plnenia zo zníženia základného imania už bola spoločnosťou SLOVINTEGRA, a.s. AKCIONÁROM – FYZICKÝM OSOBÁM – zrazená zrážková daň vo výške  7% v súlade s platnými daňovými predpismi.