Akcionári

Vaše najčastejšie otázky:

Ako postupovať v prípade zmeny osobných údajov akcionárov (meno, priezvisko alebo adresa) ?

Zmenu osobných údajov oznamuje akcionár spoločnosti v primeranom čase po zmene týchto osobných údajov. Túto zmenu realizuje spoločnosť prostredníctvom žiadosti akcionára. Akcionár zašle žiadosť o zmenu osobných údajov (Žiadosť si môžete stiahnuť TU!) buď poštou s úradne overeným podpisom alebo osobne doručí žiadosť do sídla spoločnosti, kde dôjde k overeniu jeho totožnosti prostredníctvom občianskeho preukazu. Po zaevidovaní tejto žiadosti spoločnosť vykoná zmenu osobných údajov akcionára vo vzťahu k Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (“CDCP“), ktorý vedie zoznam akcionárov spoločnosti.

Ako postupovať v prípade žiadosti o zmenu zasielania peňažných plnení z poštovej poukážky na bankový účet ?

Zmenu spôsobu zasielania peňažných plnení realizuje spoločnosť prostredníctvom žiadosti akcionára. Akcionár zašle žiadosť o zasielanie peňažných plnení (Žiadosť si môžete stiahnuť TU!) buď poštou s úradne overeným podpisom alebo osobne doručí žiadosť do sídla spoločnosti, kde dôjde k overeniu jeho totožnosti prostredníctvom občianskeho preukazu. Po zaevidovaní tejto žiadosti spoločnosť vykoná zmenu spôsobu zasielania peňažných plnení.

Je možné previesť akciu na inú osobu a za akých podmienok ?

Prevod akcie (napr. v prípade predaja alebo darovania) na inú osobu (bez ohľadu, či ide o akcionára alebo nie) stanovy spoločnosti povoľujú. Prevod akcie podlieha výslovnému písomnému súhlasu predstavenstva spoločnosti, ktorému predchádza žiadosť akcionára o udelenie tohto súhlasu. Žiadosť akcionára (Žiadosť si môžete stiahnuť TU!) musí byť doručená písomne predstavenstvu spoločnosti a musí obsahovať identifikačné údaje prevodcu akcie, nadobúdateľa akcie, počet prevádzaných akcií, ako aj dôvod prevodu akcie vzhľadom na možnosť predstavenstva spoločnosti odmietnuť udelenie súhlasu. V zmysle stanov spoločnosti predstavenstvo môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií, ak by prevod akcií spoločnosti podľa žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom znamenal alebo mohol znamenať poškodenie práv alebo majetku alebo záujmov spoločnosti v nasledovných prípadoch:

(i) ak je ako nadobúdateľ v žiadosti označená osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin, alebo voči ktorej sa vedie trestné stíhanie;

(ii) ak je ako nadobúdateľ v žiadosti označená osoba, ktorá je blízkou osobou osobe uvedenej v (i);

(iii) ak je ako nadobúdateľ v žiadosti označená právnická osoba, ktorá je s osobami uvedenými v (i) alebo (ii) ekonomicky, personálne alebo inak prepojená;

(iv) ak je ako nadobúdateľ v žiadosti označená osoba, na ktorú je v súčasnosti alebo bol kedykoľvek v minulosti vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie prípadne reštrukturalizácia, alebo na ktorú bol konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku;

(v) ak je ako nadobúdateľ v žiadosti označená osoba, ktorá má voči spoločnosti záväzky po lehote splatnosti;

(vi) v iných obdobných prípadoch ako sú uvedené v bodoch (i) až (v) vyššie.

Po udelení súhlasu spoločnosti sa fyzicky (hmotne) prevod akcií uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie na základe príslušnej písomnej zmluvy nadobúdateľovi. Akcionár preukáže spoločnosti vykonanie rubopisu akcie a predloží spoločnosti kópiu zmluvy, na základe ktorej k prevodu došlo. Na základe toho spoločnosť predloží CDCP žiadosť na zápis takejto zmeny v zozname akcionárov a po vykonaní zápisu informuje zúčastnené osoby o zápise zmeny vlastníctva akcií v zozname akcionárov spoločnosti na nového vlastníka. Zápis zmeny do zoznamu akcionárov sa vyžaduje z dôvodu získania všetkých akcionárskych práv.

Ako postupovať v prípade úmrtia akcionára ?

V prípade úmrtia akcionára blízke osoby akcionára oznámia spoločnosti úmrtie akcionára. Po začatí dedičského konania spoločnosť na žiadosť príslušného notára vydá potvrdenie o vlastníctve akcií a prípadne aj výške doposiaľ neprevzatých dividend. Po ukončení dedičského konania oprávnený dedič (dedičia) predloží spoločnosti odpis alebo overenú kópiu osvedčenia o dedičstve, na základe ktorého spoločnosť vykoná zápis zmeny vlastníctva akcií v zozname akcionárov spoločnosti.

Mám záujem o nahliadnutie do stanov alebo vybraných finančných dokumentov spoločnosti ?

Spoločnosť poskytne svojim akcionárom na ich písomnú žiadosť a ich vlastné náklady kópiu aktuálnych stanov spoločnosti. Podpis na príslušnej žiadosti musí byť úradne overený. Spoločnosť umožní akcionárovi, ktorý o to vopred písomne požiada a preukáže sa v dohodnutý deň občianskym preukazom, nahliadnuť do vybraných finančných dokumentov spoločnosti.

Zodpovedanie ďalších otázok:

Ak Vaša otázka nie je zodpovedaná vyššie, môžete kontaktovať spoločnosť prostredníctvom e-mailovej adresy akcionari@slovintegra.sk alebo na telefónnom čísle: + 421 905 168 194 a to každú stredu od 10:00 do 14:00 hod. V prípade, že Vaša otázka je značne špecifického (finančného alebo právneho) charakteru, prosíme kontaktujte svojho finančného alebo právneho poradcu.