Informácia pre akcionárov k výplate plnenia zo zníženia základného imania

Vážení akcionári,

spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. si vás dovoľuje informovať, že podľa uznesenia č. 3, schváleného riadnym valným zhromaždením dňa 02.06.2023, má byť plnenie zo zníženia základného imania vyplatené do 75 dní po splnení podmienok podľa § 215 ods. 5 Obchodného zákonníka v spojení s § 216 ods. 2 Obchodného zákonníka. Podmienka podľa § 216 ods. 2 Obchodného zákonníka (zápis zníženia základného imania do obchodného registra) už bola splnená, avšak ešte nie sú naplnené podmienky podľa § 215 ods. 5 Obchodného zákonníka (uplynutie lehôt pre veriteľov spoločnosti požadovať zabezpečenie svojich pohľadávok a v prípade uplatnenia práva veriteľov na poskytnutie zabezpečenia aj uzatvorenie dohody o spôsobe zabezpečenia pohľadávky medzi veriteľom a spoločnosťou). Až po splnení podmienok podľa § 215 ods. 5 Obchodného zákonníka začne plynúť lehota 75 dní na výplatu plnenia zo zníženia základného imania.

Vzhľadom na vyššie uvedené a za predpokladu bezproblémového procesu týkajúceho sa veriteľov spoločnosti možno očakávať výplatu plnenia zo zníženia základného imania v 2. polovici decembra 2023.