Slovintegra, a.s.

je spoločnosť orientujúca svoje aktivity najmä do investovania v oblastiach nových technológií, energetiky a financií.

Poslanie spoločnosti

je zodpovedným podnikaním a dodržiavaním všeobecne uznávaných etických noriem maximalizovať majetok spoločnosti a jeho výnos pre akcionárov pri prijateľnom riziku podnikania.

Strategické ciele spoločnosti

sú dosahovať trvale takú úroveň výnosnosti svojich aktív, ktorá zabezpečuje stanovenú návratnosť investovaných prostriedkov do hmotných a nehmotných aktív, rozvoj spoločnosti, vytvárať a neustále prehlbovať pozitívne vnímanie spoločnosti vo vzťahu k akcionárom, verejnosti, obchodným partnerom a zamestnancom.

História spoločnosti

sa začala písať 6. apríla 1995, kedy bola založená ustanovujúcim valným zhromaždením a nadväzným zápisom do obchodného registra.