Vážení akcionári,

 

potvrdenia o vyplatenej dividende, ktorá Vám bola zaslaná v decembri 2015, budú zaslané všetkým akcionárom našej spoločnosti počas mesiaca február 2016 na adresu akcionára zapísanú v zozname akcionárov. 

Výzva pre akcionárov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.,

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, IČO: 31 392 318, vyzýva svojich bývalých akcionárov, ktorých akcie boli v roku 2011 vyhlásené za neplatné v súlade s § 209 ods. 4 Obchodného zákonníka, na prevzatie výťažku získaného z predaja novovydaných akcií, vydaných namiesto neplatných akcií. Ide o listinné akcie spoločnosti znejúce na meno, evidované pod č.: 154, 191, 282, 461, 674, 1309, 1625, 2298 a 10740. Poprosíme dotknuté osoby kontaktovať spoločnosť telefonicky na čísle 02/3230 2219 alebo priamo v sídle spoločnosti.

Vážení akcionári,

 

v súvislosti s ročným zúčtovaním poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2014 Vám odporúčame postupovať podľa požiadaviek príslušnej zdravotnej poisťovne. 

Zároveň si dovoľujeme poukázať na § 36 (Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011) ods. 12 zákona 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorý uvádza: „(12) Povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po účinnosti tohto zákona.“. (Samotný zákon č. 580/2004 Z. z. nadobudol účinnosť 1.1.2005 a novela, aplikujúca platbu poistného na verejné zdravotné poistenie aj z dividend, nadobudla účinnosť 1.1.2011).

Pre úplnosť uvádzame, že akcionárom bola, v súlade s rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. zo dňa 8.12.2014, vyplatená v decembri 2014 dividenda zo ziskov spoločnosti vytvorených do 31.12.2003.

Pozornosť akcionárov upriamujeme na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 20.08.2014, sp. zn. 10Sžso/6/2014, ktorý sa zaoberá prípadom odvodov na verejné zdravotné poistenie z dividend zo ziskov vytvorených za rok 2002 a vyplatených v roku 2011. Na druhej strane upozorňujeme zároveň na skutočnosť, že právny záver Najvyššieho súdu v tomto rozsudku zaväzuje priamo len účastníkov tohto súdneho konania.

 

SLOVINTEGRA, a.s.

 

Úvod

Slovintegra, a. s. je spoločnosť orientujúca svoje aktivity najmä do investovania v oblastiach:

 

  • nových technológií
  • zdravotníctva
  • energetiky
  • výrobných a priemyselných podnikov

 

TLAČOVÉ SPRÁVY A NOVINKY

Pozvánka na riadne Valné zhromaždenie

Bratislava 25.04.2016

Viac informácií

Výzva na prevzatie výťažku z dražby akcií

Bratislava 03.10.2014

Viac informácií