Vážení akcionári,

 

potvrdenia o vyplatenej dividende, ktorá Vám bola zaslaná v decembri 2015, budú zaslané všetkým akcionárom našej spoločnosti počas mesiaca február 2016 na adresu akcionára zapísanú v zozname akcionárov. 

Výzva pre akcionárov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.,

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, IČO: 31 392 318, vyzýva svojich bývalých akcionárov, ktorých akcie boli v roku 2011 vyhlásené za neplatné v súlade s § 209 ods. 4 Obchodného zákonníka, na prevzatie výťažku získaného z predaja novovydaných akcií, vydaných namiesto neplatných akcií. Ide o listinné akcie spoločnosti znejúce na meno, evidované pod č.: 154, 191, 282, 461, 674, 1309, 1625, 2298 a 10740. Poprosíme dotknuté osoby kontaktovať spoločnosť telefonicky na čísle 02/3230 2219 alebo priamo v sídle spoločnosti.

Vážení akcionári,

 

v súvislosti s ročným zúčtovaním poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2014 Vám odporúčame postupovať podľa požiadaviek príslušnej zdravotnej poisťovne. 

Zároveň si dovoľujeme poukázať na § 36 (Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011) ods. 12 zákona 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorý uvádza: „(12) Povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po účinnosti tohto zákona.“. (Samotný zákon č. 580/2004 Z. z. nadobudol účinnosť 1.1.2005 a novela, aplikujúca platbu poistného na verejné zdravotné poistenie aj z dividend, nadobudla účinnosť 1.1.2011).

Pre úplnosť uvádzame, že akcionárom bola, v súlade s rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. zo dňa 8.12.2014, vyplatená v decembri 2014 dividenda zo ziskov spoločnosti vytvorených do 31.12.2003.

Pozornosť akcionárov upriamujeme na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 20.08.2014, sp. zn. 10Sžso/6/2014, ktorý sa zaoberá prípadom odvodov na verejné zdravotné poistenie z dividend zo ziskov vytvorených za rok 2002 a vyplatených v roku 2011. Na druhej strane upozorňujeme zároveň na skutočnosť, že právny záver Najvyššieho súdu v tomto rozsudku zaväzuje priamo len účastníkov tohto súdneho konania.

 

SLOVINTEGRA, a.s.

 

Úvod

Slovintegra, a. s. je spoločnosť orientujúca svoje aktivity najmä do investovania v oblastiach:

 

  • nových technológií
  • zdravotníctva
  • energetiky
  • výrobných a priemyselných podnikov

 

TLAČOVÉ SPRÁVY A NOVINKY

Oznam pre akcionárov / ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN SLOVINTEGRA, a.s.

Bratislava 19.07.2016

Viac informácií

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. zo dňa 27.05.2016

Bratislava 08.06.2016

Viac informácií

Zverejnenie výročnej správy za rok 2015

Bratislava 31.05.2016

Viac informácií

Pozvánka na riadne Valné zhromaždenie

Bratislava 25.04.2016

Viac informácií