Archív oznamov

Oznámenie o konaní Riadneho Valného zhromaždenia SLOVINTEGRA, a.s. v súvislosti s pandémiou koronavírusu

„Vážení akcionári spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., predstavenstvo spoločnosti si Vás dovoľuje informovať, že vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie koronavírusu (COVID-19), sa termín konania Riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. v roku 2020, nebude konať v jarných mesiacoch (ako bývalo obvyklé).

O presnom termíne budete informovaní písomnou pozvánkou.“


Oznam o zrušení stránkových hodín pre akcionárov v súvislosti s pandémiou koronavírusu

„Vážení akcionári spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.,

dovoľujeme si vás  informovať, že vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie  koronavírusu (spôsobujúcu COVID-19),

budú do odvolania zrušené stránkové hodiny pre akcionárov spoločnosti.

V prípade potreby konzultácie nás neváhajte kontaktovať telefonicky na t.č. : 0917 818 903.“


Oznam o ponuke novo-vydaných akcií na predaj

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31 392 318, oznamuje, že v zmysle predstavenstvom schválených pravidiel predaja dostupných v sídle spoločnosti, ponúka na odkúpenie 4 novo-vydané akcie spoločnosti v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.200,- EUR, ktoré boli vydané za akcie spoločnosti vyhlásené za neplatné.

Za účelom poskytnutia ďalších informácií k odkúpeniu novo-vydaných akcií kontaktujte spoločnosť prostredníctvom e-mailu slovintegra@slovintegra.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 38 10 58 90.

Aktualizácia k 25.03.2020

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31 392 318, oznamuje, že v súlade so schválenými pravidlami predaja novovydaných akcií, nedošlo k odpredaju akcií v rámci  1. kola.

Vzhľadom na túto skutočnosť vyhlasuje 2. kolo predaja novovydaných akcií.

Za účelom poskytnutia ďalších informácií k odkúpeniu novo-vydaných akcií kontaktujte spoločnosť prostredníctvom e-mailu: slovintegra@slovintegra.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 38 10 58 90.


Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 24.05.2019

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. uverejňuje v súlade s ust. § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 24.05.2019.

 

RVZ_2019_05_24_vysledky hlasovania


Pozvánka na Riadne Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a. s. pozýva akcionárov na Riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 24.05.2019 (piatok) od 10:00 hod. v kongresovom centre budovy Technopol na adrese Kutlíkova 17 v Bratislave – Petržalke.

 

RVZ 2019 POZVANKA_v2


Oznam

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31 392 318, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 811/B (ďalej len „Spoločnosť“), týmto oznamuje, že akcionárom Spoločnosti bola dňa 5.12.2018 realizovaná výplata, ktorá predstavuje „netto“ výplatu prostriedkov zo zníženia základného imania Spoločnosti v súlade s rozhodnutím Riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 22.06.2018.

Pri výplate prostriedkov zo zníženia základného imania už bola spoločnosťou SLOVINTEGRA, a.s. zrazená zrážková daň vo výške  7%, v súlade s platnými daňovými predpismi.

V Bratislave dňa 17.12.2018


Opakovaná výzva na výmenu akcií spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. pre akcionárov

RVZ 2018_opakovaná výzva na výmenu akcií


Oznam - doručenie daňových domicilov

Vážení akcionári,

na základe rozhodnutia Riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 22.06.2018 bude akcionárom vyplatená časť zo zníženia základného imania spoločnosti a to s predpokladom výplaty v mesiaci DECEMBER 2018.

V tejto súvislosti Vás žiadame o doručenie daňových domicilov vydaných príslušným správcom dane v príslušnom zdaňovacom období a to v prípade, že máte daňovú rezidenciu mimo Slovenskej republiky a to najneskôr do konca októbra 2018, t.j. do 31.10.2018.

V opačnom prípade bude spoločnosťou SLOVINTEGRA, a.s. zrazená zrážková daň z tejto výplaty vo výške 7%, v súlade s platnými daňovými predpismi v SR.

Ďakujeme.


Výzva na výmenu akcií spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. pre akcionárov

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. si dovoľuje v y z v a ť  svojich akcionárov na výmenu doterajších akcií za akcie nové.

Výmena akcií sa uskutoční v období od 17. septembra 2018 do 26. októbra 2018.

Akcionár môže realizovať výmenu akcií osobne v sídle spoločnosti na adrese Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, budova Technopol, v zasadacej miestnosti na 16. nadzemnom podlaží (vstup cez recepciu budovy Technopol), a to v rámci vyššie stanoveného obdobia:

 

ad1)  v pracovných dňoch v čase:

 

Pondelok                                            od 09:00 hod. do 13:00 hod.

Streda                                                  od 12:00 hod. do 16:00 hod.

Štvrtok                                                 od 12:00 hod. do 19:00 hod.

 

ad2) počas nasledujúcich víkendových dní:

 

dňa 29.09.2018 (sobota)             od 09:00 hod. do 13:00 hod.

dňa 20.10.2018 (sobota)             od 09:00 hod. do 13:00 hod.

 

RVZ 2018_výzva na výmenu akcií

Vymena akcii 2018_Plnomocenstvo_akcionari_spoluvlastnici

Vymena akcii 2018_Plnomocenstvo_jeden akcionar

Vymena akcii 2018_prehlasenie strata akcii

Vymena akcii 2018_ziadost o vydanie hromadnej akcie


Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 22.06.2018

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. uverejňuje v súlade s ust. § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 22.06.2018.

 

RVZ SI_2018_06_22_vysledky hlasovania


Oznámenie

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. informuje svojich akcionárov a partnerov, že v dňoch 7. a 8. júna (štvrtok a piatok) 2018 bude sekretariát spoločnosti zabezpečený len v čase od 10:00 do 15:00 a to z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov.

Ďakujeme za porozumenie.


Pozvánka na Riadne Valné zhromaždenie

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a. s. pozýva akcionárov na Riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 22.06.2018  (piatok) od 10:00 hod. v kongresovom centre budovy Technopol na adrese Kutlíkova 17 v Bratislave – Petržalke.

RVZ 22_06_2018 POZVANKA


Výplata dividend spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. v novembri 2017

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31 392 318, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 811/B (ďalej len „Spoločnosť“), týmto potvrdzuje, že akcionárom Spoločnosti bola dňa 6.11.2017 poukázaná dividenda, ktorá predstavuje „netto“ dividendu zo ziskov Spoločnosti vytvorených do 31.12.2003, vyplatených Spoločnosťou v súlade s rozhodnutím Riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 22.05.2017.

Pri výplate dividendy už bola spoločnosťou SLOVINTEGRA, a.s. AKCIONÁROM – FYZICKÝM OSOBÁM – zrazená zrážková daň z dividendy vo výške  7% v súlade s platnými daňovými predpismi.


Oznam - dividendy / domicil

Vážení akcionári,

 na základe rozhodnutia Riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 22.05.2017 bude akcionárom vyplatená dividenda do konca mesiaca NOVEMBER 2017.

V tejto súvislosti Vás žiadame o doručenie daňových domicilov vydaných príslušným správcom dane v príslušnom zdaňovacom období a to v prípade, že máte daňovú rezidenciu mimo Slovenskej republiky a to najneskôr do konca októbra 2017, t.j. do 31.10.2017.

 V opačnom prípade bude spoločnosťou SLOVINTEGRA, a.s. zrazená zrážková daň z dividendy vo výške  7%, v súlade s platnými daňovými predpismi v SR.

Ďakujeme.

 


Oznam pre akcionárov / ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN SLOVINTEGRA, a.s.

Bratislava 20.06.2017

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. informuje svojich akcionárov o zmene stránkových hodín počas dovolenkového obdobia.
Stránkové hodiny budú v tomto období a to splatnosťou od 1.7.2017  do 31.08.2017, zrušené.

Všetky požiadavky akcionárov budú riešené priebežne a individuálne na základe písomnej, telefonickej a / alebo e-mailovej žiadosti.
Kontaktujte nás, prosím, ideálne  formou emailu na: akcionari@slovintegra.sk.

Ďakujeme za porozumenie.

 


Oznámenie o zmene sídla spoločnosti

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s.; IČO: 31 392 318, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I – oddiel Sa vložka 811/B, so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava,  si Vás dovoľuje informovať o zmene adresy sídla spoločnosti k 26.5.2017

Nová adresa sídla spoločnosti je : Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

Ostatné identifikačné údaje ostávajú nezmenené.

Prosíme Vás, aby ste  novú adresu používali pri korešpondencii a fakturácii a to s platnosťou od 29.5.2017.


Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 22.05.2017

SLOVINTEGRA, a.s. zverejňuje v súlade s ust. § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 22.05.2017.

SLOVINTEGRA_RVZ 2017_vysledky hlasovania na riadnom valnom zhomaždeni_22_05_2017

 


Pozvánka na Riadne Valné zhromaždenie

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a. s. pozýva akcionárov na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 22.05.2017 (pondelok) o 10:00 hod. v kongresovom centre budovy Technopol na adrese Kutlíkova 17 v Bratislave – Petržalke.

RVZ_2017_POZVANKA_akcionári

 

 

 

 


Oznam pre akcionárov / MVZ 2016

„Vedenie spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. oznamuje svojim akcionárom, že v roku 2016 predstavenstvo nezvoláva Mimoriadne Valné zhromaždenie a zároveň nepredkladá návrh na výplatu dividend.“

28.11.2016, Bratislava


Oznam pre akcionárov o procese zlúčenia

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, IČO: 31 392 318, oznamuje svojim akcionárom, že v rámci prijatej stratégie postupného zlikvidňovania aktív bol zahájený proces zlúčenia 100% dcérskej spoločnosti SI Management Services, a.s., so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, IČO: 35 873 531 , do spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. Návrh zmluvy o zlúčení, vypracovaný dňa 26.10.2016, bol  dňa 27.10.2016 doručený na uloženie do zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, a to v súlade s ust. § 218a ods. 6 Obchodného zákonníka.

V súlade s ust. § 218c Obchodného zákonníka sú pre akcionárov spoločnosti k dispozícii k nahliadnutiu nasledujúce dokumenty:

a) návrh zmluvy o zlúčení spoločností,

b) účtovné závierky a správy podľa § 192 ods. 2 Obchodného zákonníka oboch spoločností podieľajúcich sa na zlúčení, 

c) priebežné účtovné závierky oboch spoločností podieľajúcich sa na zlúčení vyhotovené k 31.8.2016.

V prípade záujmu o osobné nahliadnutie do dokumentov nás prosím kontaktujte [email: akcionari@slovintegra.sk,  telefonický kontakt 02 / 38 10 58 90  (v pracovných dňoch v čase od 9:00  do 16:30)].

Každý akcionár spoločností podieľajúcich sa zlúčení má právo tiež vyžiadať si kópie vyššie uvedených dokumentov alebo ich častí, prípadne požadovať ich zaslanie na adresu ním uvedenú a spoločnosť je povinná akcionárovi tieto dokumenty bezplatne poskytnúť.

 

 


Oznam o zmene stránkových hodín pre akcionárov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.

Vážení akcionári spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. !

S platnosťou od 7.10.2016 budú stránkové hodiny pre  akcionárov zmenené  a to:

 

 každú stredu, v čase od 12:00 do 13:30  (kl.: 2201)

 

SLOVINTEGRA, a.s.; 4.10.2016


Oznam o sťahovaní spoločnosti

Vážení akcionári spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. !

 Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. sa v dňoch 5. – 6.10.2016 sťahuje do nových priestorov a to :

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava  (budova Technopol, 16. posch.)

Od 7.10.2016 bude spoločnosť prevádzkovať svoju činnosť výhradne na tejto adrese.

SLOVINTEGRA, a.s. , 4.10.2016

 


Oznam o ponuke novo-vydaných akcií na predaj

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, IČO: 31 392 318, oznamuje, že v zmysle pravidiel predaja dostupných v sídle spoločnosti ponúka na odkúpenie 2 novo-vydané akcie spoločnosti, ktoré boli vydané za akcie spoločnosti vyhlásené za neplatné. Tento oznam nie je, v maximálnej možnej miere dovolenej právnymi predpismi, verejnou ponukou cenných papierov.

V prípade potreby ďalších informácií k odkúpeniu Akcií, môžete uvedené konzultovať osobne v sídle Spoločnosti po dohodnutí si termínu a to telefonicky na telefónnom čísle 02/3230 2201 alebo prostredníctvom e-mail-u : slovintegra@slovintegra.sk

28.9.2016

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, IČO: 31 392 318,  oznamuje tretím osobám a  všetkým neúspešným záujemcom, že v súlade so schválenými pravidlami predaja novovydaných akcií došlo k úspešnému odpredaju oboch novovydaných akcií v rámci  1. kola predaja akcií . Vzhľadom na túto skutočnosť bol vyhlásený proces odpredaja novovydaných akcií ukončený.


Zmena stránkových hodín SLOVINTEGRA, a.s.

Oznam pre akcionárov / ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN SLOVINTEGRA, a.s.

Bratislava 19.07.2016

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. informuje svojich akcionárov o zmene stránkových hodín počas dovolenkového obdobia.
Stránkové hodiny budú v tomto období a to splatnosťou do 10.9.2016, zrušené.

Všetky požiadavky akcionárov budú riešené priebežne a individuálne na základe písomnej a / alebo e-mailovej žiadosti.
Kontaktujte nás, prosím, formou emailu na: akcionari@slovintegra.sk.

Ďakujeme za porozumenie.


Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. zo dňa 27.05.2016

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. zverejňuje v súlade s ust. § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 27.05.2016.

Výsledky hlasovania na stiahnutie


Pozvánka na Riadne Valné zhromaždenie

Bratislava 25.04.2016

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a. s. pozýva akcionárov na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 27.05.2016 o 10:00 hod. v Hoteli Grand Hotel Pressburg **** (bývalý hotel Bonbón), Antolská 2, 851 05 Bratislava, mestská časť Petržalka.

Pozvánka